اندازه نوع قیمت گیف قیمت فلش
۱۵۰*۹۴۰ بنر ۱۴۰۰۰ تومان ۵۰۰۰۰ تومان
۹۰*۷۲۸ بنر ۱۲۰۰۰ تومان ۴۰۰۰۰ تومان
۱۰۰*۶۰۰ بنر ۱۰۰۰۰ تومان ۳۵۰۰۰ تومان
۶۰*۴۶۸ بنر ۵۰۰۰ تومان ۳۰۰۰۰ تومان
۲۴۰*۱۲۰ بنر ۵۰۰۰ تومان ۳۰۰۰۰ تومان
۱۴۰*۳۰۰ بنر ۸۰۰۰ تومان ۳۰۰۰۰ تومان
۱۲۵*۱۲۵ بنر ۵۰۰۰ تومان ۲۵۰۰۰ تومان
دلخواه بنر ۷۰۰۰ الی ۱۶۰۰۰ تومان ۲۵۰۰۰ الی ۵۰۰۰۰ تومان
دلخواه هدر تماس گرفته شود ۳۵۰۰۰ تومان
دلخواه لوگو بزودی بزودی

 

برای طراحی فلش قبل از هر اقدامی با ما مکاتبه کنید